top of page

Privacy Statement Veninga Advocatuur

Dit is het privacy statement van Veninga Advocatuur B.V. gevestigd te (8911 LH) Leeuwarden aan de Druifstreek 72 (Postbus 202, 8901 BA Leeuwarden), hierna: ‘Veninga Advocatuur’, en online bereikbaar via haar website: www.veninga-advocatuur.nl.

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan Veninga Advocatuur verstrekt, bijvoorbeeld via een e-mailbericht, brief, (online) contactformulier of aan ons verstrekte opdrachten of verzoeken. 

 

Veninga Advocatuur hecht groot belang aan de privacy van haar klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. 

 

Veninga Advocatuur verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Veninga Advocatuur is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen Veninga Advocatuur bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Veninga Advocatuur is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum 

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres van een websitebezoeker

 • Bankrekeningnummer

 • BSN-nummer

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door het verstrekken van een opdracht aan Veninga Advocatuur voor het verrichten van werkzaamheden, gaat u akkoord met dit privacy statement. Daarmee geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan Veninga Advocatuur verstrekt of niet door Veninga Advocatuur laat verwerken, kan Veninga Advocatuur u mogelijk niet goed van dienst zijn. 

 

Indien u Veninga Advocatuur geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Veninga Advocatuur. Daarnaast kan er op Veninga Advocatuur een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken. 

 

Veninga Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen 
 

 • Het samenstellen van uw (zaaks)dossier

 • Het controleren van het eventueel bestaan van een tegenstrijdig belang

 • Het afhandelen van uw betaling

 • U te kunnen bellen, e-mailen of post versturen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening

 • Ter uitvoering van onze dienstverlening, de aan ons verstrekte last of opdracht

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Veninga Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en niet langer dan hetgeen in overeenstemming is met de wettelijke bewaartermijnen.

Verstrekking aan derden

Veninga Advocatuur kan uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die Veninga Advocatuur met u sluit, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op Veninga Advocatuur rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Veninga Advocatuur, sluit Veninga Advocatuur een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Veninga Advocatuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekt Veninga Advocatuur uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming. 

 

Commerciële doeleinden

Veninga Advocatuur kan uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over de dienstverlening. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door te antwoorden op de betreffende e-mail en aan te geven dat u zich wilt "uitschrijven".

 

Uw persoonsgegevens worden door Veninga Advocatuur ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van de dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

 

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

 

Cookies

Veninga Advocatuur maakt geen gebruik van cookies.

 

Inzien, corrigeren of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien Veninga Advocatuur over digitale persoonsgegevens beschikken die Veninga Advocatuur óf met uw toestemming verwerkt óf verwerkt om een overeenkomst die Veninga Advocatuur met u heeft gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat u bij Veninga Advocatuur een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die Veninga Advocatuur van u bewaart in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@veninga-advocatuur.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Veninga Advocatuur u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Veninga Advocatuur reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Veninga Advocatuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact 

Veninga Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Veninga Advocatuur door te bellen naar telefoonnummer: 06-12456958 of door een mail te versturen naar info@veninga-advocatuur.nl

bottom of page