top of page

Algemene voorwaarden

 1. Veninga Advocatuur B.V. (hierna: ‘Veninga Advocatuur’) is een besloten vennootschap die in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven onder nummer 75375613 en heeft ten doel het uitoefenen van advocatuur.

 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan met Veninga Advocatuur, zodat uitsluitend Veninga Advocatuur te gelden heeft als opdrachtnemer. Bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht betrokken personen (ongeacht of zijn aandeelhouder zijn of niet) handelen uitsluitend voor rekening en risico van Veninga Advocatuur. 

 3. Deze algemene voorwaarden zijn op alle opdrachten tussen opdrachtgever en Veninga Advocatuur van toepassing. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Personen die verbonden zijn aan Veninga Advocatuur of betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst aan de zijde van Veninga Advocatuur, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.    

 4. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet op de overeenkomst met Veninga Advocatuur van toepassing.

 5. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat alle relevante gegevens voor de betreffende zaak aan Veninga Advocatuur worden aangeleverd en opdrachtgever staat in voor de juistheid van die gegevens.

 6. Iedere aansprakelijkheid van Veninga Advocatuur en aan haar verbonden advocaten is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Veninga Advocatuur in het betreffende geval uitkeert. Mocht er niet door de verzekeraar worden uitgekeerd, dan is aansprakelijkheid beperkt tot het in die zaak in rekening gebrachte bedrag met een maximum van € 5.000,-. Veninga Advocatuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade.

 7. Opdrachtgever vrijwaart Veninga Advocatuur voor aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de opdracht.

 8. Iedere vordering tegen Veninga Advocatuur vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waar de vordering uit is ontstaan, onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW.

 9. Veninga Advocatuur is op ieder moment gerechtigd om de overeenkomst van opdracht per direct te beëindigen, zonder daarmee schadeplichtig te worden.

 10. Een dossier zal na het einde van de betreffende zaak gedurende 7 jaren digitaal worden bewaard, waarna het kan worden vernietigd.

 11. De kosten van de werkzaamheden van Veninga Advocatuur – die door de opdrachtgever verschuldigd zijn – komen tot stand door het aantal gewerkte uren – door Veninga Advocatuur vast te stellen – te vermenigvuldigen met het overeengekomen uurtarief. Dit behoudens afwijkende schriftelijke afspraken.

 12. Veninga Advocatuur kent een interne klachten- en geschillenregeling, die te vinden is op deze website (www.veninga-advocatuur.nl/klachtenregeling) en opgevraagd kan worden bij Veninga Advocatuur. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan De Geschillencommissie te Den Haag, waarbij Veninga Advocatuur is aangesloten.

 13. Veninga Advocatuur kent een Privacy Statement dat onder andere van toepassing is op de overeenkomst tussen Veninga Advocatuur en opdrachtgever. Het toepasselijke Privacy Statement is te vinden op deze website (www.veninga-advocatuur.nl/privacystatement) en kan worden opgevraagd bij Veninga Advocatuur.

 14. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Veninga Advocatuur is Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen in eerste aanleg voorgelegd worden aan de absoluut bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, waarbij Veninga Advocatuur het recht heeft om een kwestie voor de rechter te brengen die zonder forumkeuze relatief bevoegd zou zijn.

bottom of page